...ปัจจุบันพบว่าการแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติที่แทรกซึมมากับสื่อ
ทุกประเภท อย่างรวดเร็ว ในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เยาวชนไทยมีค่านิยมโน้มเอียงไปตามกระแสของวัฒนธรรมดังกล่าว ทำให้เกิดสภาวะความห่างไกลจากวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นถิ่น ซึ่งเป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตแบบไทย การจะโน้มน้าวให้เยาวชนไทยส่วนใหญ่กลับมาสนใจ อนุรักษ์เพลงไทยถือเป็นเรื่องยาก การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษาและสถาบันต่างๆ ครูดนตรียังใช้วิธีการแบบดั้งเดิม มีเยาวชนเพียงส่วนน้อยที่สนใจและหันมาศึกษาอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ระบบการจัดการศึกษาของไทยได้กำหนดเป็นนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการให้เยาวชนไทยทุกคนได้สัมผัสและเรียนรู้ความงามของเพลงไทย แต่ในความเป็นจริงเยาวชนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฟังเพลงไทยหรือเล่นดนตรีไทย ประกอบกับความเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ต้องใช้ทักษะและความอดทนในการฝึกฝน ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่ หันไปนิยมดนตรีสากลอันเป็นวัฒนธรรมที่บริโภคได้ง่ายกว่า...

วิสัยทัศน์

               บ้านดนตรีไทยรื่นเริง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวา อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาโบราณ และพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยพันธกิจ

  1. อนุรักษ์ สืบสานการผลิตเครื่องดนตรีไทยแบบโบราณ
  2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม
    ให้เยาวชนไทยมีจินตนาการและเข้าถึงความงามของดนตรีไทย ดนตรีพื้นถิ่นและดนตรีสากลได้ง่ายขึ้น
  3. สร้างสรรค์เครื่องดนตรีในรูปแบบใหม่    ที่สามารถนำมาใช้ประกอบ
    การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยแบบ
    บูรณาการ
  4. คืนชีวิตเครื่องดนตรีไทยที่ชำรุดโดยนำมาปรับซ่อมให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่

อาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องดนตรีไทยแบบโบราณ จากคุณครูเสน่ห์  ภักตร์ผ่อง ช่างทำเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียง มีความพิถีพิถันด้านรูปทรง สัดส่วน และมีเสียงเหมาะพอดีทุกเสียง ไม่ดังจนหนวกหู แต่ดังชัดเจนได้อรรถรส ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงสมัยใหม่  อัตลักษณ์ของเครื่องดนตรี "รูปสวย ทนทาน เสียงดี ตีสบาย"
 
ขอเชิญทุกท่านชมภาพเครื่องดนตรีไทยของบ้านดนตรีไทย รื่นเริง 
จากสไลด์ต่อไปนี้

                
         เพลงประกอบการนำเสนอ อาจารย์ภูมิใจ   รื่นเริง เป็นผู้เป่าขลุ่ยและบรรเลงดนตรีไทยทั้งอัลบั้ม
                                                         ของชุด มนต์แจ๊สลูกทุ่ง 1-3
                       
                      ปลูกฝังทำนองไทยให้เยาวชนด้วยระนาดหรรษา
                                     (Ruenroeng Xylophones)
 
      
          ภาพการเตรียมความพร้อม การแสดงดนตรีระนาดหรรษาของเด็กๆ
 
      
                                ภาพการเริ่มต้นเรียนระนาดหรรษา  
 
                   

ระนาดหรรษา(Ruenroeng Xylophone) เกิดจากการผสมผสานระหว่าง ระนาดไทยกับระนาดสากล
ลูกระนาดทำจากไม้ไผ่ ซึ่งให้เนื้อเสียงที่นุ่มนวลและไพเราะกว่าไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นๆ ระนาดหรรษาแบ่งออกเป็น 4 ระดับเสียง ได้แก่

            1. ระนาดโชปราโน (Soprano Xylophone) 
                         ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 40 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 25 ซม.

            2. ระนาดอัลโต (Alto Xylophone) 
                          ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 45 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 35 ซม.

            3. ระนาดเทเนอร์ (Tenor Xylophone)
                          ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 50 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 70 ซม.
            4. ระนาดเบส (Bass Xylophone) 
                          
ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 60 ซม. ยาว 140 ซม. สูง 100 ซม.

       ขอเชิญชมตัวอย่างการบรรเลงเพลงด้วยระนาดหรรษา                                

                       

 ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปราการ ที่อนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องดนตรีและสถานที่ 


                       
         
       
ภาพบรรยากาศในห้องเรียนดนตรีของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
                                    
                        อ.ภูมิใจ  คิดสัดส่วนของลูกระนาด เพื่อให้ได้เสียงที่ไพเราะ

                             
                                          อ.จีรนันทน์  ออกแบบตกแต่งสีสัน

                        
 
    เพลง พม่ารำขวาน แบบบ้านรื่นเริง นำเพลงไทยมาผสมผสานกับจังหวะแบบละติน
                             บรรเลงโดย สมาชิกในครอบครัวรื่นเริง 
 
มีอะไรในบ้านรื่นเริง (Ruenroeng Family)...
    "บ้านรื่นเริง" นอกจากจะเป็นป้ายที่แขวนอยู่หน้าบ้าน เป็นนามสกุลของ
ครอบครัวแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา แหล่งวัฒนธรรมมีชีวิตของกรุงเทพมหานคร เป็นOTOP ของเขตสวนหลวง เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางศิลปะการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแบบอนุรักษ์โบราณ การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีสากล และการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ การวาดภาพ  บ้านรื่นเริง เริ่มต้นจากสมาชิกจำนวน ๒ คน ได้แก่ อ.ภูมิใจ และ อ.จีรนันทน์   รื่นเริง ร่วมกันสร้างบ้านเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และได้ถ่ายทอดความงามอันบริสุทธิ์ของศิลปะและเสียงเพลงให้แก่ทายาท จำนวน ๓ คน ตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
 
  


   
             

            จากวันนั้นถึงวันนี้ ครอบครัวรื่นเริง เปิดรับสมัครสมาชิกซึ่งเป็นผู้ที่รักในศิลปะและดนตรีมารวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้บ่มเพาะ จากนักดนตรี นักร้องสมัครเล่นพัฒนามาเป็นมืออาชีพทั้งดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย  และดนตรีไทยสากล นอกจากนี้บ้านรื่นเริงยังเปิดสอนศิลปะและดนตรีให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่จำกัดเพศและวัย ตั้งแต่เด็กไ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงผู้เกษียณอายุราชการ
 
รื่นเริงแฟมิลี่ ในพิธีมงคลสมรส

   
 

            
      
       
โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิต
(Living Cultural Sites with Reference to
The Local Bangkok Museum project)
เขตสวนหลวง โดย กรุงเทพมหานครและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
http://livingculturalsites.com/index_34_04.html

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตสวนหลวง : บ้านรื่นเริง (อ.ภูมิใจ รื่นเริง)


บ้านรื่นเริง เริ่มต้นกิจการโดยนายภูมิใจ รื่นเริง ใน พ.ศ. 2539 ได้รับการสืบทอดการทำเครื่องดนตรีจากครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่อง ศิษย์ครูสาลี่ มาลัยมาลย์ ผลิตภัณฑ์ของบ้านรื่นเริง ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กลองแขก โทน รำมะนา กลองทัด สองหน้าและกลองไทยทุกชนิด รวมทั้งไม้ตีระนาด ไม้ตีฆ้องและกรับเสภา วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุพิเศษ เช่น ระนาดเอกใช้ไม้ไผ่ ในการผลิต จุดเด่นของบ้านดนตรีไทย คือ การใส่ใจในรายละเอียดของเครื่องดนตรีและการคัดเลือกวัสดุเครื่องดนตรีมีคุณภาพเสียงดี และมีรูปทรงประณีต สวยงาม ราคาขายตามคุณภาพของวัสดุที่ใช้ นอกจากนี้บ้านรื่นเริงยังรับซ่อมเครื่องดนตรีไทยราคาย่อมเยาอีกด้วย


 

 
                                         หุ่นกลองประเภทต่างๆ

 
                            ผืนระนาดเอกที่กำลังขูดท้องเพื่อตั้งเสียง

 
                           ผืนระนาดเอกไม้พะยูงและไม้ชิงชันทีี่ทำสำเร็จแล้ว

 
                                                        กลองสองหน้า

 
                                       รับซ่อมและแต่งเสียงจะเข้

 ที่อยู่ : บ้านรื่นเริง 267 ซอยอ่อนนุช 66 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2721 0739 . 086 3385304

รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, 40
GPS coordinates: 13.709961, 100.648420