...ปัจจุบันพบว่าการแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติที่แทรกซึมมากับสื่อ
ทุกประเภท อย่างรวดเร็ว ในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เยาวชนไทยมีค่านิยมโน้มเอียงไปตามกระแสของวัฒนธรรมดังกล่าว ทำให้เกิดสภาวะความห่างไกลจากวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นถิ่น ซึ่งเป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตแบบไทย การจะโน้มน้าวให้เยาวชนไทยส่วนใหญ่กลับมาสนใจ อนุรักษ์เพลงไทยถือเป็นเรื่องยาก การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษาและสถาบันต่างๆ ครูดนตรียังใช้วิธีการแบบดั้งเดิม มีเยาวชนเพียงส่วนน้อยที่สนใจและหันมาศึกษาอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ระบบการจัดการศึกษาของไทยได้กำหนดเป็นนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการให้เยาวชนไทยทุกคนได้สัมผัสและเรียนรู้ความงามของเพลงไทย แต่ในความเป็นจริงเยาวชนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฟังเพลงไทยหรือเล่นดนตรีไทย ประกอบกับความเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ต้องใช้ทักษะและความอดทนในการฝึกฝน ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่ หันไปนิยมดนตรีสากลอันเป็นวัฒนธรรมที่บริโภคได้ง่ายกว่า...

วิสัยทัศน์

               บ้านดนตรีไทยรื่นเริง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวา อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาโบราณ และพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยพันธกิจ

  1. อนุรักษ์ สืบสานการผลิตเครื่องดนตรีไทยแบบโบราณ
  2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม
    ให้เยาวชนไทยมีจินตนาการและเข้าถึงความงามของดนตรีไทย ดนตรีพื้นถิ่นและดนตรีสากลได้ง่ายขึ้น
  3. สร้างสรรค์เครื่องดนตรีในรูปแบบใหม่    ที่สามารถนำมาใช้ประกอบ
    การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยแบบ
    บูรณาการ
  4. คืนชีวิตเครื่องดนตรีไทยที่ชำรุดโดยนำมาปรับซ่อมให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่

อาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องดนตรีไทยแบบโบราณ จากคุณครูเสน่ห์  ภักตร์ผ่อง ช่างทำเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียง มีความพิถีพิถันด้านรูปทรง สัดส่วน และมีเสียงเหมาะพอดีทุกเสียง ไม่ดังจนหนวกหู แต่ดังชัดเจนได้อรรถรส ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงสมัยใหม่  อัตลักษณ์ของเครื่องดนตรี "รูปสวย ทนทาน เสียงดี ตีสบาย"
 
ขอเชิญทุกท่านชมภาพเครื่องดนตรีไทยของบ้านดนตรีไทย รื่นเริง 
จากสไลด์ต่อไปนี้

                
         เพลงประกอบการนำเสนอ อาจารย์ภูมิใจ   รื่นเริง เป็นผู้เป่าขลุ่ยและบรรเลงดนตรีไทยทั้งอัลบั้ม
                                                         ของชุด มนต์แจ๊สลูกทุ่ง 1-3
                       
                      ปลูกฝังทำนองไทยให้เยาวชนด้วยระนาดหรรษา
                                     (Ruenroeng Xylophones)
 
      
          ภาพการเตรียมความพร้อม การแสดงดนตรีระนาดหรรษาของเด็กๆ
 
      
                                ภาพการเริ่มต้นเรียนระนาดหรรษา  
 
                   

ระนาดหรรษา(Ruenroeng Xylophone) เกิดจากการผสมผสานระหว่าง ระนาดไทยกับระนาดสากล
ลูกระนาดทำจากไม้ไผ่ ซึ่งให้เนื้อเสียงที่นุ่มนวลและไพเราะกว่าไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นๆ ระนาดหรรษาแบ่งออกเป็น 4 ระดับเสียง ได้แก่

            1. ระนาดโชปราโน (Soprano Xylophone) 
                         ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 40 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 25 ซม.

            2. ระนาดอัลโต (Alto Xylophone) 
                          ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 45 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 35 ซม.

            3. ระนาดเทเนอร์ (Tenor Xylophone)
                          ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 50 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 70 ซม.
            4. ระนาดเบส (Bass Xylophone) 
                          
ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 60 ซม. ยาว 140 ซม. สูง 100 ซม.

       ขอเชิญชมตัวอย่างการบรรเลงเพลงด้วยระนาดหรรษา                                

                       

 ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปราการ ที่อนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องดนตรีและสถานที่ 


                       
         
       
ภาพบรรยากาศในห้องเรียนดนตรีของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
                                    
                        อ.ภูมิใจ  คิดสัดส่วนของลูกระนาด เพื่อให้ได้เสียงที่ไพเราะ

                             
                                          อ.จีรนันทน์  ออกแบบตกแต่งสีสัน

                        
 
    เพลง พม่ารำขวาน แบบบ้านรื่นเริง นำเพลงไทยมาผสมผสานกับจังหวะแบบละติน
                             บรรเลงโดย สมาชิกในครอบครัวรื่นเริง 
 
มีอะไรในบ้านรื่นเริง (Ruenroeng Family)...
    "บ้านรื่นเริง" นอกจากจะเป็นป้ายที่แขวนอยู่หน้าบ้าน เป็นนามสกุลของ
ครอบครัวแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา แหล่งวัฒนธรรมมีชีวิตของกรุงเทพมหานคร เป็นOTOP ของเขตสวนหลวง เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางศิลปะการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแบบอนุรักษ์โบราณ การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีสากล และการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ การวาดภาพ  บ้านรื่นเริง เริ่มต้นจากสมาชิกจำนวน ๒ คน ได้แก่ อ.ภูมิใจ และ อ.จีรนันทน์   รื่นเริง ร่วมกันสร้างบ้านเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และได้ถ่ายทอดความงามอันบริสุทธิ์ของศิลปะและเสียงเพลงให้แก่ทายาท จำนวน ๓ คน ตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
 
  


   
             

            จากวันนั้นถึงวันนี้ ครอบครัวรื่นเริง เปิดรับสมัครสมาชิกซึ่งเป็นผู้ที่รักในศิลปะและดนตรีมารวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้บ่มเพาะ จากนักดนตรี นักร้องสมัครเล่นพัฒนามาเป็นมืออาชีพทั้งดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย  และดนตรีไทยสากล นอกจากนี้บ้านรื่นเริงยังเปิดสอนศิลปะและดนตรีให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่จำกัดเพศและวัย ตั้งแต่เด็กไ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงผู้เกษียณอายุราชการ
 
รื่นเริงแฟมิลี่ ในพิธีมงคลสมรส

   
 

            
      
       
โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิต
(Living Cultural Sites with Reference to
The Local Bangkok Museum project)
เขตสวนหลวง โดย กรุงเทพมหานครและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
http://livingculturalsites.com/index_34_04.html

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตสวนหลวง : บ้านรื่นเริง (อ.ภูมิใจ รื่นเริง)


บ้านรื่นเริง เริ่มต้นกิจการโดยนายภูมิใจ รื่นเริง ใน พ.ศ. 2539 ได้รับการสืบทอดการทำเครื่องดนตรีจากครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่อง ศิษย์ครูสาลี่ มาลัยมาลย์ ผลิตภัณฑ์ของบ้านรื่นเริง ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กลองแขก โทน รำมะนา กลองทัด สองหน้าและกลองไทยทุกชนิด รวมทั้งไม้ตีระนาด ไม้ตีฆ้องและกรับเสภา วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุพิเศษ เช่น ระนาดเอกใช้ไม้ไผ่ ในการผลิต จุดเด่นของบ้านดนตรีไทย คือ การใส่ใจในรายละเอียดของเครื่องดนตรีและการคัดเลือกวัสดุเครื่องดนตรีมีคุณภาพเสียงดี และมีรูปทรงประณีต สวยงาม ราคาขายตามคุณภาพของวัสดุที่ใช้ นอกจากนี้บ้านรื่นเริงยังรับซ่อมเครื่องดนตรีไทยราคาย่อมเยาอีกด้วย


 

 
                                         หุ่นกลองประเภทต่างๆ

 
                            ผืนระนาดเอกที่กำลังขูดท้องเพื่อตั้งเสียง

 
                           ผืนระนาดเอกไม้พะยูงและไม้ชิงชันทีี่ทำสำเร็จแล้ว

 
                                                        กลองสองหน้า

 
                                       รับซ่อมและแต่งเสียงจะเข้

 ที่อยู่ : บ้านรื่นเริง 267 ซอยอ่อนนุช 66 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2721 0739 . 086 3385304

รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, 40
GPS coordinates: 13.709961, 100.648420


 
ขอเชิญเข้าชม เสนอแนะข้อคิดเห็นและพูดคุยได้ใน Facebook ครับ
http://www.facebook.com/ภูมิใจ รื่นเริง มีผู้ไม่ประสงค์ดีทำเฟสบุคขึ้นมาแอบอ้างใช้ชื่อว่า http://facebook.com/ชมรม คนรักปี่พาทย์ไทย(ภูมิใจ รื่นเริง) ทำหน้าเพจให้ดูเป็นระนาดเก่าๆ มอๆ แสดงถึงความคิดริษยา แบบผู้ไม่มีวัฒนธรรมและไม่มีการศึกษา ถ้าเป็นคนมันต้องสู้กันที่ผลงานสิครับ ไม่ใช่ลอบกัดแบบนี้ แต่ยังไงก็กัดไม่เข้าหรอกครับ ใครของจริง ใครของปลอมคนฉลาดเค้ารู้ จริงมั้ยครับ !!!
 
 
ขอเชิญฟังเสียงเครื่องดนตรี  ของบ้านรื่นเริง ฝีมือ อ.ภูมิใจ   รื่นเริงได้ที่นี่ครับ
 
 
 
 ตะโพนแบบครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่อง รัดอกเส้นเดียว ไม่มีลายขัด หนังเรียดตัดมือ
เป็นงานศิลปะที่มีความประณีต งดงามแบบราชสำนัก ภูมิปัญญาคนไทยที่สืบทอดมา
แต่โบราณจวบจนปัจจุบัน ซึ่งหลงเหลือไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นที่บ้านรื่นเริง
โดย อ.ภูมิใจ   รื่นเริง แห่งเดียวในประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ตี

posted on 19 Jul 2012 13:13 by thaimusic in NewProducts
 
 
                

รายการกบนอกกะลา

posted on 28 May 2012 22:25 by thaimusic in Bamboo
ขอเชิญชม อ.ภูมิใจ รื่นเริงสาธิตการทำระนาดเอกไม้ไผ่ ในรายการกบนอกกะลา 
 

กบนอกกะลา - ระนาดเอก 25May12   www.youtube.com
Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PLA48626FEA32CC3FF
 
    
ขอขอบพระคุณบริษัท ทีวีบูรพา และทีมงานกบนอกกะลาทุกคน ที่ทำให้อ.ภูมิใจ  รื่นเริง ได้มีโอกาสนำเสนอวิธีการทำระนาดเอกไม้ไผ่ทำมือแบบอนุรักษ์โบราณ ให้ปรากฏแก่สายตาชาวไทยทางจอโทรทัศน์ และทำให้เยาวชนไทยอีกหลายคนได้รับรู้ความไพเราะของเสียงระนาดเอก อันนุ่มนวล อ่อนหวาน ที่เกิดจากลำไม้ไผ่...
นับเป็นการคืนชีวิตให้แก่ระนาดเอกไม้ไผ่ที่บรรพบรุษไทยได้เคยสร้า่งสรรค์ไว้ในอดีต และเพื่อยื้อชีวิตของไม้ชิงชัน และไม้พะยูงที่กำลังสูญหาย ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป
               อ.ภูมิใจ   รื่นเริง ได้รับเกียรติจากรายการคิดการใหญ่และบางบรรเลงเพลงระนาด 
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS มาสัมภาษณ์  เรื่อง ขั้นตอนการผลิตระนาดและการหักเหชีวิตมาเป็นผู้ผลิต
เครื่องดนตรีไทย  จึงนำภาพมาให้ชมกันนะครับจากรายการบางบรรเลงเพลงระนาด ตอน ต้นทางช่างระนาด
 
 
 
 
 
 

ประวัติผืนและรางระนาดเอกที่มีชื่อเสียง

             หากเปรียบระนาดเอกเป็นเสมือนอาวุธของนักระนาด รางระนาด ก็คงเป็น 
ตัวอาวุธ และ ผืนระนาด เป็นเสมือน คมอาวุธ อาวุธที่ดีนั้นนอกจากจะจับถนัดมือแล้วต้องมีความคมด้วยจึงจะใช้ต่อสู้ศัตรูได้ดี
การบรรเลงระนาดเอกก็เช่นกัน คือ นอกจากตัวรางระนาดและไม้ระนาดจะต้องได้ส่วนและมีความถนัดมือของนักระนาดแล้ว เสียงของผืนระนาดเอกจะต้องมีความคมไพเราะและมีอานุภาพในการสะกดผู้ฟังให้ดื่มด่ำประทับใจด้วย

             ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักระนาดเอกทุกคนจึงพยายามเสาะแสวงหาผืนระนาดเอกที่มีเสียงไพเราะน่าฟังไว้เป็นสมบัติประจำตัว หากได้ผืนระนาดที่ถูกใจก็จะเก็บรักษาและดูแลอย่างดี เพื่อเอาไว้ใช้บรรเลงในโอกาสสำคัญๆ เช่นการบรรเลงในงานใหญ่ๆ หรือการบรรเลงประชันกันเป็นต้น
             ผืนระนาดก็เหมือนกับอาวุธ คือ มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันเช่น ผืนระนาดที่ใช้บรรเลงให้มีเสียงไพเราะอ่อนหวานมักจะนิยมใช้ผืนที่ทำจาก ไม้ไผ่บง (คำว่าไผ่บงนี้เรียกตามความนิยมของนักดนตรีไทยทั่วไป ที่จริงคือพันธุ์ไม้ไผ่ตงเพราะไม้ไผ่บงนั้นเป็นไม้เนื้ออ่อนนิยมใช้สานทำตะกร้า) ทั้งนี้เพราะผืนระนาดที่เหลาจากไม้ไผ่ให้เสียงนุ่มนวลน่าฟังกว่าไม้ชนิดอื่น ในกรณีของการทำขลุ่ยก็เช่นเดียวกันคือ ขลุ่ยที่ทำด้วยไม้ไผ่จะมีเสียงนุ่มนวลไพเราะน่าฟังกว่าขลุ่ยที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุชนิดอื่น นอกจากผืนระนาดไม้ไผ่จะมีเสียงไพเราะน่าฟังแล้ว ยังมีคุณประโยชน์อื่นอีกคือ การเหลาลูกระนาดไม้ไผ่จะมีส่วนกว้างของลูกระนาดโดยเฉลี่ยกว้างกว่าลูกระนาดที่เหลาด้วยไม้เนื้อแข็ง เนื่องจากถ้าเหลาแคบไปเสียงจะอับไม่กังวาน การที่ลูกระนาดไม้ไผ่แต่ละลูกมีความกว้างมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ตีระนาดด้วยผืนไม้ไผ่ต้องกินแรงมากขึ้นเพราะต้องเคลื่อนไหวมือกว้างขึ้นตามไปด้วย แต่ก็มีข้อดีคือเป็นการฝึกกำลังแขนไปด้วย เมื่อไปตีผืนระนาดที่มีลูกระนาดแคบลงเช่น ผืนที่เหลาจากไม้เนื้อแข็งจะได้เปรียบเพราะทำให้ตีได้รวดเร็วขึ้น 
            ในบทนี้ จึงขอนำเสนอเรื่องราวและภาพของผืนระนาดเอก ที่เป็นถือว่าเป็นคู่มือของนักระนาดที่มีชื่อเสียง เท่าที่พอจะค้นหาได้มาแสดงไว้เพื่อให้ทราบกันพอเป็นสังเขป  เนื่องจากผืนระนาดเอกที่เป็นของพิเศษคู่มือของนักระนาดที่มีชื่อเสียงเลื่องลือนั้น แต่ละท่านต่างก็ถือเป็นของสูงหรือของต้องห้ามที่มักจะหวงแหน ไม่ค่อยอยากจะให้ใครได้เห็นหรือขอยืมนำมาถ่ายภาพเพื่อบันทึกเป็นประวัติ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะนำเสนอประวัติความเป็นมาของผืนระนาดเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น จำเป็นต้องใช้เวลาในการติดต่อผู้เป็นเจ้าของหรือบุตรหลานหรือผู้สืบสายสกุลของนักระนาดเหล่านั้นพอสมควร
            ผืนระนาดเอกซึ่งมีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมาน่าสนใจเท่าที่คณะทำงานพอจะค้นหาและนำข้อมูลมาเสนอในบทนี้มีด้วยกัน 4 ผืน ซึ่งแต่เดิมผืนระนาดเอกเหล่านี้เป็นสมบัติของ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ปัจจุบันได้เป็นมรดกตกทอดไปยังบุคคลผู้เป็นบุตรหลานและศิษย์ของท่านสามคนด้วยกัน ดังนี้

1) ผืนระนาดเอก ทับทิม

 
            ผืนระนาดเอกผืนแรกที่จะขอนำมากล่าวถึงคือผืนระนาดที่ชื่อว่า "ทับทิม" ผืนระนาดเอกผืนนี้เป็นผืนระนาดเอกที่เหลาจากไม้ชิงชัน ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งและมีสีออกแดงเข้มจัดพิเศษจึงเรียกว่า ทับทิมซึ่งมีความหมายถึงสีของเมล็ดทับทิมที่มีสีแดงเข้มสะดุดตา ระนาดผืนนี้เป็นผืนที่ท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะฯใช้สำหรับตีประชันฝีมือกับวงต่างๆ เนื่องจากเสียงของระนาดเอกผืนนี้มีความสดใสไพเราะและ มีเสียงแกร่งกร้าวเหมาะสำหรับการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ผืนระนาดเอกทับทิมนี้เป็นมรดกตกทอดมายังอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของท่านครู หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และยังคงเก็บรักษาไว้ที่บ้านซอยพร้อมพงศ์ สุขุมวิท 39

2) ผืนระนาดเอก จำปา

 
            ผืนระนาดเอกอีกผืนหนึ่งของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่งมีประวัติความเป็นน่าสนใจคือผืนระนาดเอกที่ชื่อ "จำปา" ระนาดผืนนี้เป็นระนาดที่เหลาจากไม้ไผ่บง (ไผ่ตง) แต่เดิมมีสีออกไปทางเหลืองเข้มคล้ายสีของดอกจำปา จึงมีชื่อเรียกว่าจำปา ผืนระนาดจำปามีคุณลักษณะพิเศษที่สำคัญคือ มีเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลไพเราะเป็นพิเศษ จนท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะฯถึงกับสลักข้อความไว้ที่ด้านล่างของลูกระนาดว่า "รัก คู่มือ" พร้อมทั้งสลักวันที่เอาไว้ด้วย 
ผืนระนาดเอกจำปานี้ นอกจากจะมีเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลไพเราะเป็นพิเศษแล้ว ลูกระนาดยังมีความกว้างเป็นพิเศษด้วย ดังนั้นผู้ที่ตีระนาดผืนนี้จะต้องใช้กำลังแขนมากเป็นพิเศษ ท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะฯจึงใช้ผืนระนาดเอกจำปาเพื่อฝึกไล่มือ หรือใช้บรรเลงเพลงที่ต้องการเน้นความไพเราะอ่อนหวานเป็นพิเศษเท่านั้น
อาจารย์ขวัญชัย ศิลปบรรเลง (เสียชีวิตไปนานแล้ว) ซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะฯ เป็นผู้ที่ได้รับมอบผืนระนาดเอกจำปาไว้เป็นมรดก แต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตได้มอบผืนระนาดเอกจำปานี้ให้แก่ อาจารย์ประสิทธ์ ถาวร ซึ่งเป็นศิษย์เอกของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะฯ ซึ่งอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวรได้เก็บรักษาระนาดเอกผืนนี้ไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบัน 

ผืนระนาดเอกจำปานี้ไม่ได้ใช้บรรเลงแล้ว ปัจจุบันอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร เก็บรักษาบูชาไว้อย่างดี เพราะเป็นผืนระนาดเอกที่ถือว่าเป็นผืนคู่มือคู่ใจของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)

3) ผืนระนาด (ย.ท.)

 
                 ผืนระนาดผืนที่สามที่มีชื่อเสียงของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร
ศิลปบรรเลง)นั้นมีชื่อย่อว่า "ย.ท." ซึ่งเป็นพระนามย่อของ พลโท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงโปรดและสนับสนุนการดนตรีมาก ทรงมีวงดนตรีประจำวังที่เรียกว่า วงวังลดาวัลย์ ต่อมาเมื่อทรงสร้างวังขึ้นใหม่คือวังบางคอแหลมได้ย้ายนักดนตรีมาประจำที่วง นี้เป็นจำนวนมากแล้วตั้งชื่อว่า
วงวังบางคอแหลม นักดนตรีส่วนใหญ่มาจาก วงวังบูรพาภิรมย์ มีหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นครูฝึกซ้อม มีจางวางผาด ปัญจโกวิทย์ เป็นผู้ควบคุมวง นักดนตรีในวงนี้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในยุคต่อมาเช่น
นายรวม พรหมบุรี ระนาดเอก
เรืออากาศเอก โองการ กลีบชื่น ฆ้องวงเล็ก
นายรอด อักษรทับ ระนาดเอก ฆ้องวง
นายเผือด นักระนาด ระนาดเอก
นางจิ้มลิ้ม ธนาคม นักร้อง
 
            วงดนตรีวังบางคอแหลม ได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดวงหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยหลวงประดิษฐไพเราะฯซึ่งเป็นครูผู้ควบคุมวง ได้แต่งเพลงขึ้นเป็นเอกลักษณ์สำคัญประจำวงไว้หลายเพลงอาทิเช่น เพลงแขกลพบุรีทางวังบางคอแหลม และ เพลงเชิดจีนทางวังบางคอแหลม เป็นต้น    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ทรงโปรดมากจึงให้ นายมั่น ตาปนานนท์ ซึ่งเป็นช่างฝีมือเอกในการทำผืนระนาดในยุคนั้น เหลาระนาดที่ทำด้วยไม้ไผ่ขึ้นมาเป็นพิเศษผืนหนึ่ง โดยสลักพระนามย่อไว้ที่ด้านหลังของผืนแล้วทรงประทานให้หลวงประดิษฐไพเราะฯ นักดนตรีจึงเรียกระนาดผืนนั้นว่า "ผืนระนาด ย.ท." ติดปากกันเรื่อยมา ปัจจุบันระนาดผืนนี้เป็นมรดกตกทอดอยู่กับ อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลงเช่นเดียวกับผืนระนาดเอกทับทิม

4) ผืนระนาด แม่ลาย
 
 
                ผืนระนาดเอกผืนที่สี่ของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือผืนระนาดที่มีชื่อว่า "แม่ลาย" ผืนระนาดแม่ลายเป็นผืนที่ทำด้วยไม้ไผ่ที่มีลายแปลกตาจึงเรียกว่าแม่ลาย เป็นผืนระนาดที่มีเสียงไพเราะมากอีกผืนหนึ่ง และเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะฯที่ได้มอบเป็นมรดกแก่ลูกชายคนที่สามคือ นาวาเอกพิเศษสมชาย ศิลปบรรเลง ร.น. (ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านถนนอรุณอัมรินทร์ใกล้กับกรมอู่ทหารเรือ) นาวาเอกสมชาย ศิลปบรรเลง ได้เก็บรักษาผืนระนาดเอกแม่ลายไว้บน "เรือนเครื่อง" ซึ่งเป็นที่เก็บของเครื่องดนตรีไทยมากมายหลายชนิดและ ยังนำระนาดผืนนี้ออกมาบรรเลงบ้างในโอกาสที่เห็นว่าสมควร

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล และภาพ
   http://www.culture.go.th/knowledge/story/ranad/chap6/fc6s7p1.htm 
         
ผมได้รับเกียรติจากมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ โดยการติดต่อจากครูเอ้ (อ.อัษฎาวุธ  สาคริก)
ให้นำระนาดเก่าที่เป็นสมบัติของครูหลวงประดิษฐไพเราะซึ่งชำรุดมาซ่อม  ๑ในนั้นมีระนาดของครูเตือน  
พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติรวมอยู่ด้วย ดังปรากฏในภาพด้านล่างครับ

 

     ผืนระนาดไม่ไผ่ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ ก่อนซ่อมและหลังซ่อม


 ผืนระนาดของครูหลวงประดิษฐไพเราะอีกผืน ที่ อ.ภูมิใจเป็นผู้ซ่อม ก่อนและหลังซ่อม

เครื่องดนตรีมุก

posted on 29 Nov 2010 21:23 by thaimusic in NewProducts
                                    เครื่องดนตรีไทยเขียนลายมุก
 
จากการที่ได้มีโอกาสไปร่วมออกร้านเพื่อแสดงมุฑิตาจิต แด่ ท่านครูมนตรี ตราโมท
ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย เมื่อวันที่ 17 - 19 มิ.ย.54 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ด้วยความเอื้อเฟื้อจากมูลนิธิครูมนตรี  ตราโมท  โดย คุณญานี   ตราโมท เลยถือโอกาสนำภาพถ่ายบรรยากาศ(ของเครื่องดนตรี)ในงานมาฝาก ทุกท่าน


      

       
  กราบขอบพระคุณ คุณญานี  ตราโมท (พี่โญ)  กราบขอบพระคุณ ครูสมาน น้อยนิตย์ ที่ท่านชื่นชม
                                                                      และซื้อผืนระนาดทุ้ม เพื่อนำไปอัดเสียง

 
                   รางระนาดเขียนลายมุก
 
           
กรับไม้พะยูง เสียงดี สำรับละ 2,000 บาทพร้อมถุงถุงใส่กรับออกแบบพิเศษ